me.corriekay.pokegoutil.GUI.enums.ColumnID to me.corriekay.pokegoutil.GUI.enums.ColumnId