net.bytebuddy.implementation.bytecode.StackManipulation to java.util.List<net.bytebuddy.implementation.bytecode.StackManipulation>