net.bytebuddy.dynamic.scaffold.inline.MethodRebaseResolver.MethodNameTransformer to net.bytebuddy.agent.builder.AgentBuilder.Default.NativeMethodStrategy