net.bytebuddy.matcher.LatentMethodMatcher to net.bytebuddy.matcher.LatentMatcher<net.bytebuddy.description.method.MethodDescription>