net.bytebuddy.implementation.bytecode.StackSize to net.bytebuddy.description.type.TypeDescription