net.bytebuddy.dynamic.scaffold.MethodRegistry.Prepareable.Compiled to net.bytebuddy.dynamic.scaffold.MethodRegistry.Handler.Compiled