net.bytebuddy.dynamic.TypeResolver.Resolved to net.bytebuddy.dynamic.TypeResolutionStrategy.Resolved