net.bytebuddy.instrumentation.Instrumentation.SpecialMethodInvocation to net.bytebuddy.implementation.Implementation.SpecialMethodInvocation