net.bytebuddy.implementation.LoadedTypeInitializer to java.util.List<net.bytebuddy.implementation.LoadedTypeInitializer>