org.apache.hadoop.hdfs.protocol.proto.NamenodeProtocolProtos.GetNextSPSPathIdResponseProto to org.apache.hadoop.hdfs.protocol.proto.NamenodeProtocolProtos.GetNextSPSPathResponseProto