org.hibernate.cache.spi.CacheKey to org.hibernate.cache.spi.EntityCacheKey