org.rapidoid.http.impl.RouteCacheKey to org.rapidoid.http.impl.HTTPCacheKey